Detailně výpočetně prověřujeme distribuční sítě vn a nn. Zabýváme se provozem distribučních sítí, analyzujeme jejich spolehlivost a navrhujeme opatření pro její zlepšení.

Provoz sítí

 • síťové výpočty
 • metodika pro určování zatížení v distribučních sítích
 • stanovení zatížení sítí nn pomocí metody převod práce na výkon (softwarová aplikace DIAZ)
 • stanovení optimálních parametrů jednotlivých prvků sítě
 • generely elektrických sítí velkých měst
 • zpracování dat z průběžných měření v sítích
 • stanovení optimálních parametrů distribučních sítí
 • ekonomické výpočty
 • zavádění nových technologií – izolované vodiče nn a vn, nové typy stožárů a konzol, poradenstvím při praktickém použití

Spolehlivost sítí

 • hodnocení spolehlivosti přenosových a distribučních sítí metodikou EGÚ Brno, a. s., pro venkovní i kabelové sítě
 • vytváření podkladů ke stanovení zákaznických i systémových standardů nepřetržitosti dodávky elektrické energie
 • dopad poruch v elektrických sítích na zákazníky
 • optimalizace opatření v distribučních sítích vedoucích ke zlepšení spolehlivosti dodávky
 • metody ocenění přerušení dodávky elektrické energie u různých typů zákazníků a jejich aplikace v ekonomickém rozhodování
 • analýzy výpadků v dodávce elektrické energie, rychlosti obnovení dodávky elektrické energie
 • trendové charakteristiky dob trvání výpadků a poruch
 • analýzy rychlosti obnovení provozuschopnosti prvků
 • analýzy kalamitních událostí v elektrických sítích, hodnocení jejich dopadu a související preventivní opatření
 • analýzy poruchovosti přenosových prvků elektrických sítí
 • otázky související se zabezpečením dodávky důležitým odběratelům a odběratelům s technologiemi citlivými na přerušení dodávky elektrické energie

Pro bližší informace ohledně provozu sítí kontaktujte odborného garanta Jaroslava Šabatu.
Pro bližší informace ohledně spolehlivosti sítí kontaktujte odborného garanta Petra Skalu.