Reference

   

Studie uplatnění a provozu bateriové akumulace pro FCR a aFRR

zadavatel: Teplárna Otrokovice
role EGÚ Brno: 1. vytvoření koncepční studie rentability
2. vytvoření studie připojitelnosti
technologie: baterie NMC pro navýšení dynamiky blokua možnost poskytování SVR
princip fungování:
poskytování FCR, navýšení rozsahu aFRR
odhadovaná návratnost: 3 až 7 let… podle způsobu využití(pro FCR 3 až 4) 

Studie uplatnění a provozu bateriové akumulace pro FCR

zadavatel: MVV (Vsetín)
role EGÚ Brno: 1. vytvoření studie rozvoje výrobního portfolia
2. vytvoření koncepční studie rentability a realizace
technologie: baterie NMC pro navýšení dynamiky bloku a možnost poskytování SVR
princip fungování:
poskytování FCR
odhadovaná návratnost: 3 až 4 roky… podle způsobu využití

Realizace elektrodového kotle Teplárny Brno

zadavatel: Teplárny Brno
role EGÚ Brno: 1. vytvoření koncepční studie rentability
2. vytvoření studie připojitelnosti
technologie: elektrodový kotel zapojenýv okruhu vratné vody
princip fungování:
zlepšení dynamiky a navýšenírozsahu poskytování aFRR
odhadovaná návratnost: 4 až 7 let… podle způsobu využití

Variantní koncepce rozvoje energetiky cukrovaru

zadavatel: Hanácká potravinářská společnost
role EGÚ Brno: 1. vytvoření koncepční studie rentability
2. vytvoření studie připojitelnosti
3. výrazná úspora nákladů na distribuci
technologie: redukční turbína, plynové motory, plynová spalovací turbína
princip fungování:
výroba elektřiny a tepla v KVET, dodávka do sítě
odhadovaná návratnost: 4 roky… nejlepší varianta

Analýza a výhled vývoje cen energetických komodit

zadavatel: Hanácká potravinářská společnost
role EGÚ Brno: 1. variantní výhled energetiky
2. vytvoření výhledu vývoje cen tuhých paliv
3. vytvoření výhledu cen zemního plynu
4. vytvoření výhledu ceny elektřiny a EUA
popis projektu: variantně provedený výhled fungování energetiky do roku 2050 pro účely investic do podnikové teplárny

Státní sféra

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Analýza technickoekonomických parametrů hnědouhelných parních bloků
Analýzy a scénáře vývoje cen paliv a energií
Analýzy dopadů vývoje cen elektřiny na českou ekonomiku
Analýzy vývoje bilancí elektřiny ve středoevropském regionu
Podklady pro zpracování zpráv a informací vyžadovaných směrnicemi EU

Energetický regulační úřad

Nové technologie měření I, II
Podklady pro stanovení regulovaných cen v elektroenergetice
Podklady pro rozhodovací řízení ERÚ
Podklady pro návrhy na úpravu sekundární legislativy

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Analýzy vývoje cen elektřiny

Ministerstvo životního prostředí

Potenciál větrné energie v ČR
Problematika napojení větrných elektráren do PS a DS
Studie dopadů snižování závislosti na fosilních palivech

Kancelář Senátu

Dodávky a servis elektronických ampermetrů EAM1

Ústav územního rozvoje

Součinnost v oblasti energetiky pro politiku rozvoje území

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Podíleli jsme se na zpracování:
ČSN EN 50 341 Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 45kV
ČSN EN 50 341-1 Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV – Část 1: Obecné požadavky – Společné specifikace
ČSN EN 50 341-2-19 Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV – Část 2-19: Národní normativní aspekty (NNA) pro Českou republiku
ČSN IEC 61 774 Venkovní vedení – Meteorologická data pro stanovení klimatického zatížení
PNE 33 3301 Elektrická venkovní vedení s napětím nad 1 kV AC do 45 kV včetně
PNE 33 3302 Elektrická venkovní vedení s napětím do 1 kV AC
PNE 34 7509 Holé vodiče pro venkovní vedení ze soustředně slaněných kruhových drátů
PNE 34 7614 Závěsné kabely a izolované vodiče pro venkovní vedení distribuční soustavy do 45 kV
PNE 34 8210 Dřevěné sloupy a dřevěné sloupy na patkách pro venkovní vedení do 45 kV
PNE 34 8211 Železobetonové patky pro dřevěné sloupy venkovních vedení do 45 kV
PNE 34 8220 Odstřeďované betonové sloupy pro elektrické venkovní vedení do 45 kV
PNE 34 8240 Příhradové stožáry pro venkovní vedení do 45 kV
PNE 34 8250 Ocelové plechové sloupy pro elektrická venkovní vedení do 45 kV
PNE 34 8401 Součásti venkovních vedení veřejného distribučního rozvodu do 1 kV
PNE 34 8601 Součásti venkovních vedení veřejného distribučního rozvodu do 45 kV

Elektroenergetika

BIC Brno

Technický a ekonomický potenciál energeticky aktivních spotřebitelů/energetických komunit v ČR

E.ON Energie

Ceny a tarify v odvětví elektroenergetiky

Centrum pro dopravu a energetiku

Potenciál komunitní energetiky v obcích a bytových domech

ČEPS

Analýzy a výpočty problematiky PST
Analýza derivátů furanu v olejové náplni síťových transformátorů
Analýza plynů rozpuštěných v oleji (DGA)
Analýzy pro stanovení objemu a struktury podpůrných služeb
Analýzy provozu ES s vysokým zastoupením OZE
Analýza řízení obnovy zásobování při kalamitních stavech
Expertízy stavu venkovních vedení
Hodnocení úrovní klimatických zatížení venkovních vedení
Chromatografická analýza plynů rozpuštěných v oleji (DGA) síťových transformátorů
Koncepce rozvoje přenosové sítě (220 a 400 kV)
Měření dotykových a krokových napětí
Měření korozních úbytků uzemňovacích soustav
Měření v sítích ČEPS
Model dynamického zatěžování PS
Monitorovací systém klimatických podmínek
Návrh lokality pro strategickou rezervu
Posouzení havárií vedení ČEPS
Stanovení derivátů furanu a posouzení stavu papírové izolace transformátorů
Studie připojitelnosti soustavy CENTREL k soustavě UCPTE

ELEKTROSTAV Strakonice

Dodávky elektronických ampérmetrů EAM1

ČEZ Distribuce

Dodávka testeru GEP10 pro měření dotykových a krokových napětí
Opravy a servis specializovaných zařízení pro měření dle ŘPÚ

ČSRES

Analýzy mezních toků výkonu PS/DS
Problematika jalových výkonů
Stanovení limitního množství intermitentních zdrojů v ES ČR
Zpracování a aktualizace podnikových norem energetiky

České slunce servisní

Měření kvality napětí v el. síti závodu AVX Bzenec

LiV Elektra

Měření krokových a dotykových napětí v TR400kV Horní Životice

Pražská energetika

Analýzy a vyhodnocení spolehlivosti provozu
Ceny a tarify v odvětví elektroenergetiky

SEPS

Analýzy rozvoje a provozu ES SR
Predikce spotřeby elektřiny
Stanovení množství decentrálních zdrojů v ES SR
Stanovení normy spolehlivosti

ÚJV Řež

Analýza spolehlivosti různých zdrojů elektřiny

ZSD, SSE–D, VSD

Typové diagramy dodávky pro elektřinu (Slovensko)

E.ON Česká republika

Opravy a servis specializovaných zařízení pro měření

EGEM

Dodávka testeru GEP10 pro měření dotykových a krokových napětí

ČEZ Distribuce, EG.D, PREdistribuce

Analýzy distribučních sítí
Analýza materiálových vlastnosti ocelových konstrukcí
Analýza regulace nepřetržitosti distribuce v EU
Analýza rychlosti obnovy distribuce v kabelové síti vn
Analýza řízení obnovy zásobování při kalamitních stavech
Bilanční modely
Expertízy stavu venkovních vedení
Hodnocení využitelnosti nových konstrukcí vodičů pro venkovní vedení
Kalkulátor pro NTS
Kategorizace venkovních sítí nn podle velikosti námrazy
Koncepce rozvoje distribučních sítí všech napětí včetně mřížových městských sítí
Měření výškového gradientu námrazy
Monitorovací systém klimatických podmínek
Monitorovací systém sledování námrazy na vodičích a zemnících lanech
Možnosti instalace optických kabelů na venkovních vedeních vn
Optimalizace nasazení dálkově ovládaných spínacích prvků
Paralelní provozy uzlových oblastí
Podpora distribučních společností při jednání s veřejností
Posouzení havárií vedení
Potenciál snížení nákladů na výpadky při opatřeních vedoucích ke zrychlení obnovy distribuce
Problematika ztrát
Stanovení optimálního typu sítě vysokého napětí
Studie připojitelnosti nových zdrojů
Technická koncepce inteligentních systémů měření na území ČR
Zlepšení spolehlivosti venkovních vývodů vn

ČEZ

Ceny a tarify v odvětví elektroenergetiky
Model dynamického zatěžování vedení 110kV
Monitoring poklesů napětí v teplárně Trmice
Monitorovací systém klimatických podmínek
Studie pro připojování velkých bloků do ES

CEZ Bulgaria EAD

Ceny a tarify v elektroenergetice pro distribuční společnosti (Bulharsko)
Typové diagramy dodávky v elektroenergetice pro distribuční společnosti (Bulharsko)

OTE

Očekávaná dlouhodobá rovnováha mezi nabídkou a poptávkou elektřiny
Dílčí studie a analýzy (predikce spotřeby elektřiny a plynu, dostupnost hnědého uhlí, podklady pro činnost OTE, …)
Typové diagramy dodávky pro elektřinu

LEEF Technologies

Analýza omezujících podmínek pro připojování bateriových systémů a poskytování PpS

Palivový kombinát Ústí

Výnosy PVE z titulu transferu energie v rámci diagramu, spekulace na odchylku a další možnosti mimo služeb výkonové rovnováhy

PREdistribuce

Analýza výhodnosti instalace vlastní výroby FVE a MKO na hladině NN

Komunitní energetika

Solární asociace

Posudek k vybraným tématům z Národního Klimaticko-Energetického Plánu

Západoslovenská distribučná

Monitorovací systém klimatických podmínek

Plynárenství

HYTEP – Česká vodíková technologická platforma

Potenciál výroby vodíku z obnovitelných zdrojů

NET4GAS

Plynárenství v kontextu dekarbonizační politiky
Zásobování severní Moravy a Slezska plynem
Analýza rozvoje poptávky plynu a poptávky/výroby vodíku na Moravě a ve Slezsku

Český plynárenský svaz

Plynárenství v kontextu dekarbonizační politiky
Spolupráce při zpřesnění TDD plyn
Power to gas – akumulace přebytků elektřiny z OZE

RWE Gas Storage CZ, MND Gas Storage, Pražská plynárenská, Innogy ČR, EG.D

Plynárenství v kontextu dekarbonizační politiky
Zpracování generelu rozvoje plynárenské soustavy

innogy/RWE GasNet

Plynárenství v kontextu dekarbonizační politiky
Podklady k výhledům spotřeby plynu
Technická koncepce inteligentních systémů měření na území ČR

OTE

Očekávaná dlouhodobá rovnováha mezi nabídkou a poptávkou plynu
Dílčí studie a analýzy (predikce spotřeby elektřiny a plynu, dostupnost hnědého uhlí, podklady pro činnost OTE, …)
Typové diagramy dodávky pro plyn – konzultace

Pražská plynárenská distribuce

Plynárenství v kontextu dekarbonizační politiky
Technická koncepce inteligentních systémů měření na území ČR

 

Teplárenství

AES Bohemia

Ceny a tarify v odvětví elektroenergetiky

VEOLIA Energie

Ceny a tarify v odvětví elektroenergetiky

Pražská teplárenská

Ceny a tarify v odvětví elektroenergetiky
Technická koncepce inteligentních systémů měření na území ČR

Teplárny Brno

Ceny a tarify v odvětví elektroenergetiky
Konzultace a analýzy rozvoje TB
Strategie rozvoje fotovoltaiky
Studie připojitelnosti elektrodového kotle
Studie uplatnění elektrodového kotle
Technická koncepce inteligentních systémů měření na území ČR

Teplárna Otrokovice

Konzultace a analýzy pro provoz a rozvoj TOT
Studie připojitelnosti BESS
Studie připojitelnosti elektrokotle

United Energy

Ceny a tarify v odvětví elektroenergetiky
Feasibility study obnovy a rozšíření výrobních bloků elektrárny Komořany

Alpiq Generation (CZ)

Ceny a tarify v odvětví elektroenergetiky
Konzultace a analýzy pro provoz a rozvoj AG

Plzeňská teplárenská

Ceny a tarify v odvětví elektroenergetiky

SATT

Studie ověření provozu kogenerace

Sokolovská uhelná

Analýza cen regulačních služeb
Ceny a tarify v odvětví elektroenergetiky

Teplárny Opatovice

Ceny a tarify v odvětví elektroenergetiky
Výpočet ekonomických ztrát spojených s nedodávkou uhlí

Teplárna Strakonice

Ceny a tarify v odvětví elektroenergetiky

Teplárna Vsetín

Návrh velikosti a využití bateriové akumulace

Teplárna Písek

Instalace kogeneračního zdroje – studie stavebně technologického řešení

Průmysl

ArcelorMittal Ostrava

Možnosti napájení pece v areálu společnosti

Energetika Třinec

Ceny a tarify v odvětví elektroenergetiky
Konzultace a analýzy pro provoz a rozvoj ET

ESK Elektro Ostrava

Měření dotykových a krokových napětí

Investoři do nových výroben elektřiny

Studie pro připojování nových bloků velkých jednotkových výkonů (JE, PVE, PPC, …)
Studie pro připojování zdrojů rozptýlené výroby (VTE, FVE, …)

NOBILITY

Chromatografická analýza plynů rozpuštěných v oleji (DGA) transformátorů FVE

PKS holding

Kalkulace rentability uplatnění bateriového úložiště v provozu

Sdružení velkých spotřebitelů energie

Konzultační činnost v oblasti regulovaných cen
Průzkum a analýza dopadů vývoje cen elektřiny na hospodaření podniků

ŠKO-ENERGO

Analýza derivátů furanu v olejové náplni síťových transformátorů
Ceny a tarify v odvětví elektroenergetiky
Chromatografická analýza plynů rozpuštěných v oleji (DGA) síťových transformátorů
Realizace a servis odpojovacího programu na rozvodně v areálu závodu ŠKODA AUTO, Mladá Boleslav (zajištění kontinuity dodávky, napájení z vlastního zdroje/ze sítě)

Svaz průmyslu a dopravy České republiky

Analýzy aplikace a dopadů úspor

ČEZ Obnovitelné zdroje, ESB Elektrické stroje, Evocati, Eximet Trafo, Nobility Solar Projects, ŠKO-ENERGO

Analýza plynů rozpuštěných v oleji (DGA)
Stanovení derivátů furanu a posouzení stavu papírové izolace transformátorů
Zajištění měření v provozech zákazníků

ESB Rozvaděče

Dodávky elektronických ampérmetrů EAM1

IDG IS of Czech Republic

Kalibrace vn zdroje (60kV) elektronového paprsku

Lunek

Měření výkonů v průmyslových provozech – podklady pro energetický audit

Photon Energy Operations CZ

Diagnostická měření na vn zařízení FVE dle ŘPÚ
Chromatografická analýza plynů rozpuštěných v oleji (DGA) transformátorů FVE

Pronto Elektro Praha

Dodávky elektronických ampérmetrů EAM1

Siemens

Siemens SecondLife

Slovnaft

Realizace a servis ostrovního provozu, sledování signálů ostrovního provozu generátorů

UNIPETROL RPA

Studie uplatnění nového plynového zdroje CCGT

Doprava

Brněnské komunikace, a .s.

Koncepce elektromobility ve městě Brně

Elektrizace železnic Praha

Studie připojitelnosti TNS Řikovice

RegulTech servis

Analýza napájecí sítě v Brně Bystrci – nabíjecí stanice pro lodě

SUDOP

Studie prověření dopadu přechodu napájení trakce na AC 25 kV na distribuční soustavu EG.D a ČEZ Distribuce
Studie připojitelnosti TNS Nezamyslice

Železnice Slovenskej republiky

Opravy a servis specializovaných zařízení pro měření

MORAVIA CONSULT Olomouc

Studie připojitelnosti TNS Bučovice

Sdružení dopravních podniků ČR

Možnosti rozvoje MHD v ČR

SŽDC

Frekvenční charakteristiky sítě 110 kV

ŽESNAD

Analýza variant rozvoje osobní a železniční dopravy s ohledem na ekonomiku a životní prostředí

Projekty výzkumu a vývoje

TA ČR

Akumulační vodní elektrárna nového typu
Vývoj technicko-ekonomických scénářů pro transformaci českého teplárenství
Výzkum uplatnitelnosti akumulace energie pomocí technologií P2G
Uplatnitelnost malých a středních jaderných reaktorů v energetice ČR
Vývoj matematického modelu výroby FVE s akumulací u odběratelů v ČR
Hodnocení efektivity investic v regulovaných sektorech energetiky v České republice
Zvyšování efektivity železniční dopravy v rámci energetické optimalizace systému multimodální mobility
Výzkum inovativní koncepce parogenerátoru pro kogenerační výrobu elektřiny u ZEVO s vyloučením chloridové koroze přehříváků páry a s možností akumulace elektrické energie

Program TRIO

Optimalizace použití palivových článků pro mikrokogeneraci

Program EFEKT

Potenciál úspor energie při přechodu CZT pára-horká voda
Možnosti energetických úspor v městské hromadné dopravě v ČR
Možnosti energetických úspor na železnici v prostředí ČR
Centrální a decentrální výroba elektřiny a tepla
Vývoj energetiky za podmínky naplňování cílů energetické náročnosti

OP PIK

Vývoj optimalizačního systému pro simulaci fyzikálních procesů v evropských elektrizačních a plynárenských soustavách
Vývoj progresivního systému pro numerickou simulaci fyzikálních procesů v plynárenských soustavách
Technicko-ekonomické modely uplatnění vodíku v elektroenergetice, plynárenství a dopravě pro decizní sféru, provozovatele technologií i infrastruktury a soukromé subjekty
Model spolehlivosti elektrizační soustavy s využitím metody Monte Carlo

Projekty EU

Zlepšení energetického plánování skrze integraci konceptu chytrých sítí v oblasti dunajského regionu (STRIDE)

Konzultace a workshopy

Centrum pro dopravu a energetiku, Hnutí Duha, Frank Bold

Workshop k činnosti Uhelné komise a k možnostem rozvoje a provozu zdrojové základny ES ČR

Energon/Buildsys

Konzultace – provoz ES ČR

Glopolis

Posouzení materiálu Energynautics – Czech Power Grid Without Electricity from Coal by 2030

NET4GAS

Workshop Současný stav a rozvoj teplárenství

Uhelná komise

Činnost v pracovní skupině pro identifikaci dopadů ukončení používání hnědého uhlí v ČR

Český plynárenský svaz

Workshop Možnosti využití plynu v českém teplárenství

Friedrich-Ebert-Stiftung

Vystoupení na on-line workshopu Konec uhlí, ne proudu – Jak Německo zajistí bezpečnost dodávek elektřiny. A jak se může inspirovat ČR?

Komix

Peer-to-peer obchodování s elektřinou

ŠKO-ENERGO

Vystoupení na interním workshopu pro zaměstnance ŠKO-ENERGO

Ostatní

Asociace energetických manažerů

Ceny a tarify v odvětví elektroenergetiky

Komerční banka

Analýza dopadů omezování výroby FVE

Česká pojišťovna

Vyjádření k možnostem predikovat cenu elektřiny na trhu

World Energy Council – Energetický komitét České republiky

Analýzy vývoje české energetiky

Organizace seminářů
Prezentační materiály o české ES
Zpracování materiálů z konferencí WEC

Spolupráce a subdodávky

Analýza technických a netechnických ztrát v sítích VN (Albánie)
Analýza zvýšení spolehlivosti provozu sítě VN ve vybraných regionech (Bulharsko)
Spolupráce na modelu optimální sítě vn a vvn z hlediska odhadu oprávněných nákladů pro regulátora (Litva)
Revize, certifikace, doplnění studie proveditelnosti přečerpávací vodní elektrárny (Kuba)
Výroba sekundárních zařízení pro měření vodíku a kyslíku v kontejnmentu jaderné elektrárny (Rusko)

Bogarovo hospodářství

Konzultace v oblasti energetického managementu

Městys Pozlovice

Veřejná prezentace Pravda o elektřině v Luhačovském Zálesí v souvislosti s probíhající přípravou stavby VVN 1 x 110 kV Slavičín – Slušovice

REDSIDE investiční společnost

Analýza vývoje cen elektřiny na Slovensku

Dodávky měřicí techniky
(PMS, EAM, MDS, MTS, …)

Německo
Polsko
Slovensko
Slovinsko

Zajímají Vás měřící přístroje a měření v sítích a energetických provozech? Podívejte se na web společnosti EGU TECH.