OP PIK

Společnost EGÚ Brno, a.s., je příjemcem podpory uvedených projektů v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004466 – Technicko-ekonomické modely uplatnění vodíku v elektroenergetice, plynárenství a dopravě pro decizní sféru, provozovatele technologií i infrastruktury a soukromé subjekty
Cílem projektu v jeho první fázi je přizpůsobení a následné testování technologického celku pro akumulaci elektrické energie ve formě stlačeného vodíku. V druhé fázi řešení se bude vyvíjet simulační software pro optimalizaci provozu tohoto technologického celku v elektrizační soustavě České republiky. Optimalizační kritéria budou různá a vyplynou právě z testovacího provozu.

Projekt je podpořen dotací na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace č.j. MPO 16350/17/61600/750 a je řešen ve spolupráci s ÚJV Řež, a.s. Projekt je řešen v období 1/2017 až 8/2019.

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_018/0004312 – Model spolehlivosti elektrizační soustavy s využitím metody Monte Carlo
Cílem projektu je vytvoření software, který bude vyhodnocovat spolehlivost výkonové bilance elektrizační soustavy. Software bude založený na aplikaci metody Monte Carlo. V rámci řešení bude vyvinut matematický aparát optimalizovaný na výpočet spolehlivosti pokrytí zatížení pro každou hodinu roku. Vytvořený software bude využíván jako součást nynějšího modelového aparátu EGÚ Brno a bude za nediskriminačních podmínek zpřístupněn ostatním potenciálním uživatelům.

Projekt je podpořen dotací na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace č.j. MPO 18387/17/61600/916. Projekt je řešen v období 5/2016 až 4/2019.

Program EFEKT

V rámci programu EFEKT, který je pod záštitou a finanční podporou MPO, společnost EGÚ Brno, a.s., vyhotovila publikace a uspořádala semináře na téma energetických úspor. Díla byla zpracována za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie na období 2017-2021.

Zpracované publikace:

Uspořádané semináře:

Dříve řešené projekty

Vývoj simulačních modelů elektroenergetiky České republiky (TIP)
Spolehlivý a bezpečný jaderný zdroj nové generace pro energetiku ČR (s UJV Řež)
Program celoživotního učení Leonardo da Vinci (s VUT Brno)
Udržitelný rozvoj energetiky (s Enviros)

Velmi rádi budeme spolupracovat na projektech vědy a výzkumu se soukromým i veřejným sektorem. V případě zájmu o spolupráci nebo pro bližší informace prosím kontaktuje odborného garanta, Martina Peška.