TA ČR

Společnost EGÚ Brno, a. s., je příjemcem podpory uvedených projektů v rámci Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA, poskytovatele Technologické agentury České republiky.

TK02010009 – Zvyšování efektivity železniční dopravy v rámci energetické optimalizace systému multimodální mobility

Předkládaný projekt řeší nalezení prostředků a cest k převodu významných objemů přeprav ze silnice na elektrickou železnici, a to ve třech úrovních: globální přístup, který analyzuje prostředky a cesty a kvantifikuje energetické přínosy a úspory externalit a rozpracová dvě témata, která poskytují technická řešení v energetice železniční dopravy pro naplnění stanovených cílů: Jednotná drážní napájecí soustava s měničovými napájecími stanicemi a akumulátorový provoz na neelektrifikovaných tratích.

Projekt je řešen ve spolupráci s Univerzitou Pardubice – Dopravní fakultou Jana Pernera. Projekt je řešen v období 7/2019 až 6/2022.

TK02020060 – Výzkum inovativní koncepce parogenerátoru pro kogenerační výrobu elektřiny u ZEVO s vyloučením chloridové koroze přehříváků páry a s možností akumulace elektrické energie

Předkládaný projekt reflektuje stále větší potřeby trhu, který se bude ubírat cestou výrazné decentralizace a tedy bude hojně využívat menších zdrojů výroby tepla a elektřiny, aby v celkové energetické síti byla splněna podmínka spolehlivosti a kvality elektrické energie. Tento návrh projektu je s tímto budoucím vývojem zcela v souladu a inovuje doposud využívané ZEVO o kogenerační výrobu elektrické energie spolu s akumulátorem elektrické energie, který bude dodávat elektřinu do sítě v době špičky. Doposud se u ZEVO používají pro spalování odpadů kotle horkovodní, které nelze využít pro kogenerační výrobu elektřiny a tepla, nebo se používají kotle parní, které trpí intenzivní chloridovou korozí tlakového systému.

Projekt je řešen ve spolupráci s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava (hlavní řešitel), společností INVELT SERVIS, s. r. o., a výzkumnou organizací SVÚM a. s. Projekt je řešen v období 7/2019 až 5/2021.

Program TRIO

Společnost EGÚ Brno, a. s., je příjemcem podpory uvedeného projektu v rámci nového programu podpory výzkumu a vývoje TRIO.

FV40239 – Optimalizace použití palivových článků pro mikrokogeneraci

Záměrem předkládaného projektu je vývoj softwarového nástroje k ekonomickému hodnocení využití mikrokogeneračních jednotek pro zásobování budov elektřinou a teplem. Cílem je vyvinout software pro ohodnocení možností využití mikrokogenerace v elektrizační soustavě (ES) ČR a poskytnout toto řešení poptávce, která velmi brzy nastane v rámci chystaných energetických změn.

Projekt je řešen ve spolupráci s Centrem výzkumu Řež s. r. o. a společností ÚJV Řež, a. s. Projekt je řešen v období 5/2019 až 12/2021.

OP PIK

Společnost EGÚ Brno, a. s., je příjemcem podpory uvedených projektů v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Aplikace.

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004466 – Technicko-ekonomické modely uplatnění vodíku v elektroenergetice, plynárenství a dopravě pro decizní sféru, provozovatele technologií i infrastruktury a soukromé subjekty
Cílem projektu v jeho první fázi je přizpůsobení a následné testování technologického celku pro akumulaci elektrické energie ve formě stlačeného vodíku. V druhé fázi řešení se bude vyvíjet simulační software pro optimalizaci provozu tohoto technologického celku v elektrizační soustavě České republiky. Optimalizační kritéria budou různá a vyplynou právě z testovacího provozu.

Projekt je podpořen dotací na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace č.j. MPO 16350/17/61600/750 a je řešen ve spolupráci s ÚJV Řež, a.s. Projekt je řešen v období 1/2017 až 8/2019.

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_018/0004312 – Model spolehlivosti elektrizační soustavy s využitím metody Monte Carlo
Cílem projektu je vytvoření software, který bude vyhodnocovat spolehlivost výkonové bilance elektrizační soustavy. Software bude založený na aplikaci metody Monte Carlo. V rámci řešení bude vyvinut matematický aparát optimalizovaný na výpočet spolehlivosti pokrytí zatížení pro každou hodinu roku. Vytvořený software bude využíván jako součást nynějšího modelového aparátu EGÚ Brno a bude za nediskriminačních podmínek zpřístupněn ostatním potenciálním uživatelům.

Projekt je podpořen dotací na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace č.j. MPO 18387/17/61600/916. Projekt je řešen v období 5/2016 až 4/2019.

Program EFEKT

V rámci programu EFEKT, který je pod záštitou a finanční podporou MPO, společnost EGÚ Brno, a.s., vyhotovila publikace a uspořádala semináře na téma energetických úspor. Díla byla zpracována za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie na období 2017-2021.

Zpracované publikace:

Uspořádané semináře:

Dříve řešené projekty

Vývoj simulačních modelů elektroenergetiky České republiky (TIP)
Spolehlivý a bezpečný jaderný zdroj nové generace pro energetiku ČR (s UJV Řež)
Program celoživotního učení Leonardo da Vinci (s VUT Brno)
Udržitelný rozvoj energetiky (s Enviros)

Velmi rádi budeme spolupracovat na projektech vědy a výzkumu se soukromým i veřejným sektorem. V případě zájmu o spolupráci nebo pro bližší informace prosím kontaktuje odborného garanta, Martina Peška.