Projekty výzkumu a vývoje

Projekty výzkumu a vývoje

OP PIK

Společnost EGÚ Brno, a. s., je příjemcem podpory uvedených projektů v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Aplikace.

 

CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_358/0027916 – Simulace procesů pro směšování plynů
V současné době dochází k výrazným diskuzím ohledně využívání stávající plynárenské soustavy pro jiné typy plynů, než je fosilní zemní plyn. Při zvyšujícím se podílu různých druhů plynů v distribuční soustavě je nutné být detailně obeznámen s limity těchto směsí pro efektivní a bezpečné využití.

Projekt je podpořen dotací na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace č.j. MPO 61149/22/61200/2229 a je řešen ve spolupráci s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava. Projekt je řešen v období 6/2022 až 8/2022.

CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024362 – Vývoj matematického modelu řízení spotřeby u odběrných míst osazených inteligentním měřicím systémem
Projekt se zabývá vývojem SW pro vyhodnocování diagramů řízení spotřeby definovaných skupin odběratelů, které lze bilančně vymezit pomocí agregovaných hodnot stanovených metodou TDD. Projekt cílí na řízení spotřeby po vytvoření nových obchodních modelů a služeb, zejména agregací flexibility.

Projekt je podpořen dotací na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace č.j. MPO 392449/21/61200/577 a je řešen ve spolupráci s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava. Projekt je řešen v období 1/2021 až 5/2023.

Stáhnout SW

CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020116 – Vývoj optimalizačního systému pro simulaci fyzikálních procesů v evropských elektrizačních a plynárenských soustavách
Cílem projektu je vytvoření nového programu, který umožní analyzovat provoz evropských plynárenských a elektrizačních soustav a jehož výstupy povedou k optimalizaci provozních podmínek propojených energetických soustav a k maximální možné synergii mezi nimi.

Projekt je podpořen dotací na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace č.j. MPO 258374/20/61200/687 a je řešen ve spolupráci s Masarykovou univerzitou. Projekt je řešen v období 1/2020 až 12/2022.

Stáhnout SW

CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0019913 – Vývoj progresivního systému pro numerickou simulaci fyzikálních procesů v plynárenských soustavách
Cílem projektu je vytvoření programu, který umožní analyzovat provoz jakékoliv plynárenské soustavy a jeho výstupy povedou k optimalizaci provozních podmínek a k analýze bezpečnosti provozu.

Projekt je podpořen dotací na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace č.j. MPO 187625/20/61200/509 a je řešen ve spolupráci s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava. Projekt je řešen v období 1/2020 až 6/2022.

Stáhnout SW

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004466 – Technicko-ekonomické modely uplatnění vodíku v elektroenergetice, plynárenství a dopravě pro decizní sféru, provozovatele technologií i infrastruktury a soukromé subjekty
Cílem projektu v jeho první fázi je přizpůsobení a následné testování technologického celku pro akumulaci elektrické energie ve formě stlačeného vodíku. V druhé fázi řešení se bude vyvíjet simulační software pro optimalizaci provozu tohoto technologického celku v elektrizační soustavě České republiky. Optimalizační kritéria budou různá a vyplynou právě z testovacího provozu.

Projekt je podpořen dotací na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace č.j. MPO 16350/17/61600/750 a je řešen ve spolupráci s ÚJV Řež, a.s. Projekt je řešen v období 1/2017 až 8/2019.

Stáhnout SW

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_018/0004312 – Model spolehlivosti elektrizační soustavy s využitím metody Monte Carlo
Cílem projektu je vytvoření software, který bude vyhodnocovat spolehlivost výkonové bilance elektrizační soustavy. Software bude založený na aplikaci metody Monte Carlo. V rámci řešení bude vyvinut matematický aparát optimalizovaný na výpočet spolehlivosti pokrytí zatížení pro každou hodinu roku. Vytvořený software bude využíván jako součást nynějšího modelového aparátu EGÚ Brno a bude za nediskriminačních podmínek zpřístupněn ostatním potenciálním uživatelům.

Projekt je podpořen dotací na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace č.j. MPO 18387/17/61600/916. Projekt je řešen v období 5/2016 až 4/2019.

Stáhnout SW

TA ČR

Společnost EGÚ Brno, a. s., je příjemcem podpory uvedených projektů v rámci Programů na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací BETA2, DOPRAVA 2020+, NCK, THÉTA a ZÉTA, poskytovatele Technologické agentury České republiky.

TS01010111 – Výzkum a vývoj metodického nástroje pro hodnocení připojování zdrojů k distribučním soustavám v režimu negarantovaného připojení

Navržený projektový záměr má tři hlavní projektové směry, které reflektují požadavky PVC 1.2.3. Jedná se o:
– Stanovení podmínek, za kterých je možné povolit negarantované (alternativní) připojení výrobny v distribučních sítích, kde je jinak potenciál pro připojení nové výrobny již vyčerpán.
– Vypracování regulatorního rámce pro oceňování alternativních připojení a hrazení oprávněných nákladů souvisejících s připojením.
– Vypracování návrhů změn legislativního rámce jak na úrovni zákonů, tak i příslušných vyhlášek.
Výstupem projektu je analytický podklad, na základě kterého vznikne jasný metodický způsob řešení alternativního připojování obnovitelných (zejména intermitentních) zdrojů energie do distribučních sítí.

Projekt je řešen ve spolupráci s Panevropskou univerzitou, a.s. Projekt je řešen v období 5/2024 až 4/2026.

 

TS01010062 – Návrh a ověření metodiky pro modelování výroby malých intermitentních OZE v rámci energetických bilancí

Cílem projektu je stanovit metodický postup pro modelování výroby intermitentních obnovitelných zdrojů v kontextu energetické bilance ČR. Navrhnout postup k modelovému odhadu a vyhodnocení výroby u daného typu zdrojů, a to na základě znalosti jejich instalovaných výkonů, technologie výroby, uspořádání elektrického zařízení, lokalizace OPM a případně dalších datových podkladů. Metodický postup navrhnout tak, aby dokázal zásadním způsobem eliminovat nedostatky v bilancování výroby a spotřeby. Do navrhovaného řešení zapracovat hodnocení výskytu a dopadů nestandardních případů, regulace samotné výroby z důvodu zabránění přetoků do sítě z popudu provozovatele, agregátora flexibility nebo i provozovatelů sítí a vyhodnotit přesnost náhradních metod při zahrnutí netypových průběhů složek bilance.

Projekt je řešen ve spolupráci s PMAC, spol. s r.o. Projekt je řešen v období 5/2024 až 4/2026.

 

TS01010073 – Tvorba modelu pro optimalizaci výroby obnovitelného a nízkouhlíkového vodíku z obnovitelných a jaderných zdrojů

Cílem projektu je vytvoření modelu pro optimalizaci výroby obnovitelného a nízkouhlíkového vodíku z obnovitelných a jaderných zdrojů. V rámci řešení projektu budou řešeny možnosti výroby vodíku z přebytků výroby OZE, z jaderných zdrojů i možného importu bezemisní elektřiny ze sousedních zemí. Výsledkem bude požadovaný zjednodušený model k přímému využití AG, MPO. Model bude vytvářen dle požadavků AG, tj. budoucích uživatelů. K naplnění cíle projektu bude určen také Metodický návod optimalizace výroby obnovitelného a nízkouhlíkového vodíku z obnovitelných a jaderných zdrojů s definováním mezí platnosti výsledků, jehož cílem bude, aby byl model používán v mezích platnosti a definovat nejistoty zjednodušeného modelu oproti komplexním metodickým nástrojům.

Projekt je řešen ve spolupráci s ČVUT, Fakultou jadernou a fyzikálně inženýrskou (Příjemce) a ÚJV Řež, a. s. Projekt je řešen v období 7/2024 až 6/2026.

 

TITSERU307 – Vývoj inovativní platformy pro srovnání nabídek dodavatelů energií

Cílem projektu je: Cílem projektu je realizace souborných výzkumných a vývojových aktivit a služeb souvisejících s vývojem platformy umožňující srovnání nabídek dodavatelů elektřiny a plynu. Cílem je vyvinout nové a inovativní prostředí umožňující harmonizaci obchodního prostředí trhu s energiemi skrze vyvinutý software nástroj poskytující spotřebitelům podporu při optimalizaci svých nákladů na energie a zároveň skrze metodickou podporu pro harmonizaci vztahů a datových toků mezi držiteli licence na obchod s energiemi, ERÚ a konečnými spotřebiteli. Realizací projektu by tak měl vzniknout SW nástroj pro srovnání nabídek v několika úrovních složitosti (ověření přiměřené výše platby za energie – kontrola faktury, porovnání jednotlivých produktů na trhu dodavatelů energií, výpočty potenciálních úspor při změnách dodavatelů či výše jednotlivých složek výsledné ceny za energie). Cílem je připravit inovativní řešení na aplikační uživatelské úrovni (software) a úrovni metodické podpory pro harmonizaci obchodně-právních vztahů a datových toků. Výsledné řešení by mělo být modulární, plně škálovatelné a připravené na budoucí vývoj produktů dodavatelů energií i na další mimořádné situace na trzích s energiemi (změna struktury a topologie finančních a informačních toků, intervence státu a třetích stran atp.).

Projekt je řešen ve spolupráci s BiQ pux a.s. Projekt je řešen v období 3/2024 až 11/2024.

 

TN02000007 – Národní centrum vodíkové mobility

Centrum vzniká v rámci provádění Vodíkové strategie pro klimaticky neutrální Evropu a Vodíkové strategie ČR, která odráží cíl Zelené dohody pro Evropu – dosáhnout do roku 2050 klimatické neutrality. Centrum cílí na VaVaI spolupráci klíčových aktérů ČR – státu, výzkumných organizací a podniků v oblasti vodíkových technologií a stojí na principech integrální ekologie. Strategické cíle Centra: 1. VaVaI podpora redukce emisí skleníkových plynů v dopravě pomocí vodíkových technologií a 2. podpora hospodářského růstu České republiky ve spojitosti se zaváděním vodíkových technologií do dopravy. Cílem Centra je podpora urychlení procesu implementace vodíkových technologií při minimalizaci s tím spojených nákladů a podpora vyvážené výroby a spotřeby vodíku.

Projekt je řešen ve spolupráci s Centrem dopravního výzkumu a dalšími 14 partnery. Projekt je řešen v období 1/2023 až 12/2028.

 

TK05020148 – Výzkum a vývoj vodíkové mikrokogenerace pro řešení flexibility

Cílem návrhu projektu jsou aktivity R&D zaměřené na výrobu inovativní MIKROkogenerační jednotky spoluspalující nízkoemisní vodík s cílem agregace těchto jednotek do větších bloků pro poskytování flexibility. K určení potenciálu flexibility a k řízení agregovaných bloků bude vyvinut specifický SW. Podmětem pro řešený výzkumný projekt je předpoklad řešení agregace dle skupiny ČEPS – v letech 2023 až 2025 bude docházet nejprve k registracím zdrojů flexibility a následně k typovým certifikacím těchto zařízení na hladině nn spolu s agregací flexibility pro SVR. Pokud bude mít výrobce zařízení tyto jednotky k dispozici v uvedeném období, vzniká výrazný tržní potenciál pro uplatnění v ČR i celé EU pro oba zúčastněné subjekty.

Projekt je řešen ve spolupráci s GENTEC CHP s.r.o. (hlavní řešitel). Projekt je řešen v období 2/2023 až 12/2025.

 

TK04010017 – Využití plynárenských soustav pro vodík

Cílem výzkumného projektu je identifikovat, za jakých technických a ekonomických podmínek a nutných legislativních a regulatorních úprav bude možné ve stávající plynárenské soustavě České republiky přepravovat, distribuovat a uskladňovat vodík, případně různé směsi vodíku s metanem. Výzkumný projekt je zaměřen na metodiku měření množství a složení plynné směsi a určení podmínek provozu stávajících koncových odběrných plynových zařízení. Na základě těchto výsledků projekt identifikuje stávající legislativní a regulatorní bariéry a navrhne jejich eliminaci. Předmětem analýzy je rovněž doporučení hranice podílu vodíku, od níž bude vhodné provozovat stávající plynárenské sítě pouze s vodíkem, tedy nikoliv ve formě směsi.

Projekt je řešen ve spolupráci s VŠE v Praze – Fakultou podnikohospodářskou a Českým plynárenským svazem. Projekt je řešen v období 1/2022 až 12/2024.

 

TK04010084 – Analýza systémové integrace jaderných zdrojů (SMR a velkých bloků) a P2G do české elektroenergetiky a teplárenství

Cílem projektu je analyzovat možnosti integrace jaderných zdrojů různých výkonů a P2G v nízkouhlíkové energetice České republiky po odchodu od uhlí s výraznou rolí OZE. Cílem výzkumného projektu je připravit odborné podklady pro státní instituce, které budou složit ke tvorbě a aktualizaci strategických dokumentů v oblasti energetiky a teplárenství; především se jedná o Státní energetickou koncepci, Národní akční plán rozvoje jaderné energetiky či Národní akční plán pro energii z obnovitelných zdrojů. Možné varianty rozvoje budou řešeny formou scénářů, které budou komplexně provázány. Předložené závěry pomohou naplnění cílů v oblasti transformace a modernizace sektoru energetiky a teplárenství.

Projekt je řešen ve spolupráci s ČVUT v Praze – Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská (hlavní řešitel), VUT v Brně – Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií a ÚJV Řež, a. s. Projekt je řešen v období 1/2022 až 6/2024.

 

CK02000044 – Progresivní rozvoj vodíkového hospodářství v dopravě ČR

Cílem projektu je vytvořit nástroje orgánům státní správy, zejména pak Ministerstvu dopravy, Ministerstvu životního prostředí a Ministerstvu průmyslu a obchodu, pro efektivní a koncepční rozvoj vodíkové mobility, především s ohledem na využití nízkoemisního vodíku. Vodíkové hospodářství v dopravě ČR je v kontextu projektu chápáno jako nástroj pro plnění závazků ČR o snižování emisí CO2 a v dlouhodobém horizontu jako nástroj pro snižování závislosti na zahraničních energetických zdrojích v dopravním sektoru ČR.

Projekt je řešen ve spolupráci s Centrem výzkumu Řež s. r. o., ÚJV Řež, a. s., a Centrem dopravního výzkumu, v. v. i. Projekt je řešen v období 1/2021 až 12/2023.

 

TK03030037 – Akumulační vodní elektrárna nového typu

Cílem projektu je výzkum akumulování elektrické energie pomocí nového typu přečerpávací elektrárny. Další cíle projektu jsou: realizace výstavby, zkoušení a provozování laboratorního modelu elektrárny a následně modelu v poloprovozním provedení s konkrétními parametry a dle harmonogramu projektu; vytvoření patentu, užitného vzoru a průmyslového vzoru; sestavení souboru doporučení pro projektování, výstavbu a provozování prototypů elektráren v optimálním provedení. Účelem projektu je: zvýšit akumulované množství el. en.; vyrovnávat disproporce přímo v oblastech spotřeby a výroby el. en.; omezit přenosy el. en.; zvýšit energetickou soběstačnost a bezpečnost; snížit výrobu el. en. z fosilních paliv.

Projekt je řešen ve spolupráci s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava (hlavní řešitel). Projekt je řešen v období 7/2020 až 12/2025.

 

TK03010086 – Vývoj technicko-ekonomických scénářů pro transformaci českého teplárenství

Cílem projektu je nezávislá analýza českého sektoru centrálního zásobování teplem, detailně mapující současný stav a vytvářející technicko-ekonomické scénáře pro jeho transformaci. Projekt reaguje na současné výzvy teplárenství (typicky environmentální požadavky, ekonomická udržitelnost a sociální únosnost), které reflektuje ve třech plánovaných výstupech: metodice hodnocení míry ohrožení soustavy CZT, mapu teplárenských lokalit, a databázi českého teplárenství. Výstupů bude dosazeno skrze určení kritérií k hodnocení současného stavu CZT a vytvoření možných scénářů pro vývoj CZT v jednotlivých lokalitách. Tyto podklady budou využity pro tvorbu metodiky, mapy a formulaci doporučení pro tvorbu relevantních politik.

Projekt je řešen ve spolupráci s Masarykovou univerzitou – Fakultou sociálních studií. Projekt je řešen v období 7/2020 až 6/2023.

Stáhnout mapy

 

TK03010078 – Výzkum uplatnitelnosti akumulace energie pomocí technologií P2G

Projekt řeší integraci technologie Power to Gas do energetiky ČR, a to primárně využitím přebytků energie z obnovitelných zdrojů. Rostoucí množství OZE v energetické soustavě s sebou nese potřebu nasazování nových technologií, aby byl udržen bezpečný a spolehlivý provoz ES. Nicméně od určitého instalovaného výkonu obnovitelných zdrojů energie již není možné vyrobenou elektřinu spotřebovat a je žádoucí její akumulace např. pomocí chemické energie vázané v synteticky vyrobeném plynu. V případě řešeného projektu se jedná o akumulaci ve formě výrobu vodíku a syntetického metanu a jejich vtláčení do plynárenské soustavy. Výzkum stanoví specifika nasazení technologie P2G, možnosti výroby elektřiny z OZE, připravenost technických infrastruktur a grafický výstup vhodných lokalit.

Projekt je řešen ve spolupráci s VUT v Brně – Fakultou chemickou a Českým plynárenským svazem. Projekt je řešen v období 7/2020 až 12/2022.

Stáhnout mapy

 

 

TK03010119 – Uplatnitelnost malých a středních jaderných reaktorů v energetice ČR

Hlavní cíl tohoto projektu je posouzení možnosti nasaditelnosti malých a středních jaderných reaktorů v ČR jak z technicko-ekonomických hledisek, tak z hledisek legislativních. Budou zmapovány a posouzeny projekty malých a středních reaktorových systémů ve světě. Bude vypracována technicko-ekonomická charakteristika těchto reaktorových systémů bude analyzován regulatorní a povolovací rámec ČR a širší ekonomické souvislosti. Bude vypracováno doporučení pro nastavení regulačního rámce pro efektivní rozvoj malých a středních reaktorů v ČR, a to formou úprav koncepčních dokumentů státní správy.

Projekt je řešen ve spolupráci s ÚJV Řež, a. s. (hlavní řešitel), společností ENVIROS, s. r. o., a výzkumnými organizacemi Centrum výzkumu Řež, s. r. o. a Ústavem termomechaniky AV ČR, v. v. i. Projekt je řešen v období 7/2020 až 12/2022, přičemž zapojení společnosti EGÚ Brno, a. s., je pouze v roce 2021 (12 měsíců).

 

TJ04000003 – Vývoj matematického modelu výroby FVE s akumulací u odběratelů v ČR

Hlavním cílem projektu je vyhodnotit potenciál a možnosti uplatnění FVE u jednotlivých skupin odběratelů na hladině nízkého napětí (nn). Hlavním kritériem řešení je přitom míra uplatnění výroby při pokrývání spotřeby samotného odběratele. Vyšší podíl využití výroby bez nežádoucích přetoků do sítě vede nejenom k lepší návratnosti investice na straně odběratele, ale i k omezení nepříznivých dopadů FVE do provozu distribuční soustavy (DS). Projekt je zaměřen na systémová řešení pro typové skupiny odběratelů v celé ČR, a proto jsou jeho výsledky relevantní především pro provozovatele distribučních soustav. Současně lze výstupy z projektu využít i pro zhodnocení a citlivostní analýzu podmínek investičních dotačních titulů pro oblast malých FVE (program Nová zelená úsporám).

Projekt je řešen ve spolupráci s VUT v Brně – Fakultou elektrotechniky a komunikačních technologií. Projekt je řešen v období 7/2020 až 6/2022.

Stáhnout SW

 

TK02010009 – Zvyšování efektivity železniční dopravy v rámci energetické optimalizace systému multimodální mobility

Předkládaný projekt řeší nalezení prostředků a cest k převodu významných objemů přeprav ze silnice na elektrickou železnici, a to ve třech úrovních: globální přístup, který analyzuje prostředky a cesty a kvantifikuje energetické přínosy a úspory externalit a rozpracovává dvě témata, která poskytují technická řešení v energetice železniční dopravy pro naplnění stanovených cílů: Jednotná drážní napájecí soustava s měničovými napájecími stanicemi a akumulátorový provoz na neelektrifikovaných tratích.

Projekt je řešen ve spolupráci s Univerzitou Pardubice – Dopravní fakultou Jana Pernera. Projekt je řešen v období 7/2019 až 6/2022.

 

TK02020060 – Výzkum inovativní koncepce parogenerátoru pro kogenerační výrobu elektřiny u ZEVO s vyloučením chloridové koroze přehříváků páry a s možností akumulace elektrické energie

Předkládaný projekt reflektuje stále větší potřeby trhu, který se bude ubírat cestou výrazné decentralizace a tedy bude hojně využívat menších zdrojů výroby tepla a elektřiny, aby v celkové energetické síti byla splněna podmínka spolehlivosti a kvality elektrické energie. Tento návrh projektu je s tímto budoucím vývojem zcela v souladu a inovuje doposud využívané ZEVO o kogenerační výrobu elektrické energie spolu s akumulátorem elektrické energie, který bude dodávat elektřinu do sítě v době špičky. Doposud se u ZEVO používají pro spalování odpadů kotle horkovodní, které nelze využít pro kogenerační výrobu elektřiny a tepla, nebo se používají kotle parní, které trpí intenzivní chloridovou korozí tlakového systému.

Projekt je řešen ve spolupráci s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava (hlavní řešitel), společností INVELT SERVIS, s. r. o., a výzkumnou organizací SVÚM a. s. Projekt je řešen v období 7/2019 až 5/2021.

 

TIRDERU812 – Hodnocení efektivity investic v regulovaných sektorech energetiky v České republice

Cílem projektu je navrhnout ideální strukturu a postup tvorby metodiky k hodnocení efektivity investic, která by byla následně ověřena v jednotlivých odvětvích (elektroenergetika, plynárenství a teplárenství).

Na projektu také spolupracují Vysoká škola ekonomická v Praze – Centrum ekonomiky regulovaných odvětví a Taures, a. s. Projekt je řešen v období 5/2019 až 12/2021.

 

Projekty EU

Společnost EGÚ Brno, a. s., je příjemcem podpory z fondů Evropské unie pro uvedené projekty.

 

Zlepšení energetického plánování skrze integraci konceptu chytrých sítí v oblasti dunajského regionu (STRIDE)
Technologie chytrých sítí (SG), které můžeme vnímat jako přirozený rozvoj elektrické soustavy, potřebují mimo jiné i silnou podporu z pohledu politik. V některých státech dunajského regionu rozvoj SG velmi pokročil, zatímco některé státy jsou teprve na začátku. Projekt STRIDE propojuje zástupce obou typů států a představuje tak unikátní mix partnerů, kteří si navzájem asistují v oblasti rozvoje SG. Hlavním cílem projektu je zlepšení regionálního a lokálního energetického plánování ve smyslu integrace konceptu SG.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií (ERDF, IPA). Datum zahájení 1. 7. 2020, datum ukončení 31. 12. 2022. Partneři projektu: Hlavní partner – Lokalna energetska agnetura Spodnje Podravje (SI), další partneři – Evropský inovační institut – technologie (DE), ConPlusUltra Ltd. (AT) , Bay Zoltán Nonprofit Ltd. for Applied Research (HU), University of Zagreb Faculty of Electrical Engineering and Computing (HR), Bulgarian Energy and Mining Forum (BG) and CENTER FOR ENERGY, ENVIRONMENTMENT AND RESOURCES (BA).

Program TRIO

Společnost EGÚ Brno, a. s., je příjemcem podpory uvedeného projektu v rámci nového programu podpory výzkumu a vývoje TRIO.

FV40239 – Optimalizace použití palivových článků pro mikrokogeneraci

Záměrem předkládaného projektu je vývoj softwarového nástroje k ekonomickému hodnocení využití mikrokogeneračních jednotek pro zásobování budov elektřinou a teplem. Cílem je vyvinout software pro ohodnocení možností využití mikrokogenerace v elektrizační soustavě (ES) ČR a poskytnout toto řešení poptávce, která velmi brzy nastane v rámci chystaných energetických změn.

Projekt je řešen ve spolupráci s Centrem výzkumu Řež s. r. o. a společností ÚJV Řež, a. s. Projekt je řešen v období 5/2019 až 12/2021.

Stáhnout SW

Program EFEKT

V rámci programu EFEKT, který je pod záštitou a finanční podporou MPO, společnost EGÚ Brno, a. s., vyhotovila publikace a uspořádala semináře na téma energetických úspor. Díla byla zpracována za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie na období 2017-2021.

Zpracované publikace:

122D222001210 – Stanovení možnosti energetických úspor při náhradě elektrokotlů klimatizací s tepelnými čerpadly v ČR (2021)
122D222009815 – Úspory energií vlivem změny vykonávání práce z prezenční na distanční formu (2021)
122D222009816 – Energeticky šetrné lokality, možnosti úspor a zvyšování efektivity – Přehled jedinečných modelových příkladů v rámci EU s možností aplikace v ČR (2021)
122D222000209 – Potenciál úspor energie při přechodu CZT pára-horká voda (2020)
122D222000203 – Možnosti energetických úspor v městské hromadné dopravě v ČR (2020)
122D222009208 – Možnosti energetických úspor na železnici v prostředí ČR (2019)
122D222007208 – Centrální a decentrální výroba elektřiny a tepla (2017)
122D222007205 – Vývoj energetiky za podmínky naplňování cílů energetické náročnosti (2017)

Uspořádané semináře:

122D222001104 – Seminář EFEKT – Úspory energie 2020 (2021)
122D222000110 – Seminář EFEKT – Úspory energie 2020 (2020)
122D222009106 – Seminář EFEKT – Úspory energie (2019)
122D222008114 – Seminář EFEKT – Úspory energie od A do Z (2018)
122D222007116 – Seminář EFEKT – Úspory energie: od EU přes kraje až k aplikaci na odběrných místech (2017)

Dříve řešené projekty

Vývoj simulačních modelů elektroenergetiky České republiky (poskytovatel MPO, program TIP)

Spolehlivý a bezpečný jaderný zdroj nové generace pro energetiku ČR (poskytovatel MPO, program TIP) – další účastníci: ENVIROS, s.r.o., ÚJV Řež, a. s.

Studium emise nízkofrekvenčních elektromagnetických polí od různých typů vedení VN při extrémních klimatických podmínkách (poskytovatel GAČR) – další účastníci: VUT-FAST, Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.

Udržitelný rozvoj energetiky (poskytovatel MPO, program Trvalá prosperita) – další účastníci: ENVIROS, s.r.o., ÚJV Řež, a. s., VUPEK-ECONOMY spol. s r.o.

Nabízíme spolupráci na projektech výzkumu a vývoje se soukromým i veřejným sektorem. V případě zájmu o spolupráci nebo pro bližší informace prosím kontaktuje Martina Peška.