Ing. František Popolanský, CSc., významná osobnost energetiky, již není mezi námi. V polovině června letošního roku zemřel ve věku 91 let.

Celou svoji profesní kariéru prožil v EGÚ Brno, kde nastoupil už v roce 1952 jako jeden z prvních zaměstnanců do tehdejšího Výzkumného ústavu energetického.

Ve své činnosti se věnoval zejména napěťovému a přepěťovému namáhání a klimatickým vlivům. Vybudoval v Československu unikátní síť více než šedesáti stanic pro měření intenzity bouřkové činnosti a realizoval dlouhodobá měření proudů blesků přímo na venkovních vedeních. Tato unikátní data zpracoval do prakticky použitelných postupů a norem, které výrazně přispěly ke zvýšení spolehlivosti provozu elektrických sítí a silnoproudých zařízení. Jako jeden v prvních propracoval statistický přístup ke koordinaci izolace. Věnoval se rovněž výzkumu námrazy nejen na energetických stavbách. Po zimních kalamitách v polovině 70. let minulého století se zasadil v roce 1984 o vybudování jedinečné měřicí stanice v obci Studnice u Nového Města na Moravě, kde se podařilo navázat na měření hmotnosti námrazy z 50. let prováděné ZME, a získat tak světově unikátní řadu hmotnosti námrazy v závislosti na výšce. Společně s Ing. Zdeňkem Zálešákem, rovněž zaměstnancem EGÚ Brno, položili základy stochastického přístupu k dimenzování elektrických vedení s ohledem na zatížení námrazou a větrem.

Jeho vědecká, výzkumná, inženýrská a publikační činnost je nezměrná, pouze její výčet by zabral několik stran. Zmíním pouze jednu publikaci, kterou vydal jako spoluautor s Ing. Jaroslavem Jirků, CSc., s názvem Atmosférická přepětí v rozvodu elektrické energie. Tato je dodnes nepřekonaná.

Působnost Františka Popolanského přesáhla významně hranice Československa. Byl aktivním členem a uznávaným odborníkem v celosvětových organizacích CIGRE a IEC.

Byl mým prvním vedoucím, když jsem v roce 1979 nastoupil do EGÚ Brno. Dodnes si pamatuji jeho slova: „Ve výzkumné a inženýrské práci nekompiluj svoje minulé práce ani práce jiných. Vždy přines svoji novou přidanou hodnotu. Nelži ve výzkumné práci, sám sobě ani jiným. I negativní výsledek výzkumu je přínosem pro další práci.“ Budu na Františka Popolanského s respektem a úctou vzpomínat.

Ing. Zdeněk Špaček, CSc.

statutární ředitel EGÚ Brno, a. s.

 

 

Kategorie: Novinky