EGÚ Brno se podílelo na řadě projektů spojených s novými technologiemi v energetice. Byli jsme u dvou projektů k novým technologiím měření, řízení a komunikace. První z nich (2008) byl věnován mapování situace, druhý (2011) pak vytvoření návrhu systému měření pro Českou republiku. Podíleli jsme se na formulaci materiálu Koncepce budoucího technologického řešení pro řízení rovnováhy ES a toků v sítích přenosové a distribuční soustavy (2011), který byl předřazen formulaci Národního akčního plánu rozvoje Smart Grids (2014). Aktivně se podílíme na řešení opatření, která byla navržena v NAP SG.

Nové technologie v energetice řešíme v těchto oblastech:

  • nové technologie měření a komunikace: systémový pohled na chytré měření s uvažováním celého kontextu české energetiky; návrh systému, vytvoření koncepce, provedení Cost-Benefit analýzy
  • akumulace elektřiny: analýzy a využití nových způsobů ukládání energie do chemických článků, technologií stlačeného vzduchu, technologie P2G (Power to Gas) a další; analýza potřebnosti a uplatnění v energetice ČR v závislosti na variantě rozvoje
  • elektromobilita, CNG a LNG: vytváření predikcí rozvoje a příslušné spotřeby elektřiny a plynu, a to až na úroveň odběrových diagramů; analýzy potřeb rozvoje sítí v důsledku rozvoje elektromobility, CNG a LNG v dopravě
  • automatizace a řízení v distribučních sítích: analýzy uplatnění nových prvků v distribučních sítích, včetně návrhu jejich použití a ekonomického zhodnocení
  • obnovitelné zdroje: systémový pohled na využití obnovitelných zdrojů nejen elektřiny; variantní analýzy uplatnění a důsledků jejich provozu
  • decentrální výroba: systémový pohled na rozvoj decentrální energetiky, včetně důsledků jejich provozu
  • virtuální zdroje/elektrárny: analýzy uplatnění virtuálních zdrojů na trhu s elektřinou
  • demand-side management: analýzy využití řízení zatížení až na úrovni maloodběru
  • koncept SmartGrids: analýzy uplatnění konceptu chytrých sítí v závislosti na variantě rozvoje energetiky

Pro bližší informace kontaktujte odborného garanta Michala Macenauera.