Elektrické sítě

Sítě 400, 220, 110 kV

Analyzujeme a navrhujeme rozvoj sítí nejvyšších napěťových hladin na detailním a průběžně aktualizovaném modelu sítí ES ČR 400, 220, 110 kV.

Výpočty a analýzy elektrických sítí jsou zaměřeny především na:

 • návrh koncepcí rozvoje sítí ES ČR
 • analýzy dopadů mezinárodních závazků na provoz ES ČR
 • hodnocení provozu a návrhy rozvoje elektrických sítí 400, 220 a 110 kV
 • aplikace a využití nových technologií a zařízení v elektrických sítích v návaznosti na koncepci rozvoje sítí a jejich provoz
 • analýzy vlivu rozvoje decentrálních zdrojů a jejich integrace do ES
 • připojení nových zdrojů (klasických i obnovitelných) do sítí různých napěťových hladin
 • připojení velkých odběratelů, průmyslových zón a komplexů spotřeby se zajištěním požadované úrovně spolehlivosti, případně zajištění záložního napájení
 • návrhy na zvýšení zabezpečenosti napájení pro různé odběry i výrobní jednotky – optimalizace provozního zapojení sítí a návrh nových síťových prvků
 • návrhy a hodnocení mezistátního propojení na úrovni PS a sítí 110 kV
 • technické a ekonomické hodnocení provozu sítí a hodnocení efektivnosti nových investic v elektrických sítích
více…

Pro bližší informace kontaktujte odborného garanta Milana Krátkého.

Distribuční sítě

Detailně výpočetně prověřujeme i distribuční sítě vn a nn. Zabýváme se provozem distribučních sítí, analyzujeme jejich spolehlivost a navrhujeme opatření pro její zlepšení.

Provoz sítí

 • síťové výpočty
 • metodika pro určování zatížení v distribučních sítích
 • stanovení zatížení sítí nn pomocí metody převod práce na výkon (softwarová aplikace DIAZ)
 • stanovení optimálních parametrů jednotlivých prvků sítě
 • generely elektrických sítí velkých měst
 • zpracování dat z průběžných měření v sítích
 • stanovení optimálních parametrů distribučních sítí
 • ekonomické výpočty
 • zavádění nových technologií – izolované vodiče nn a vn, nové typy stožárů a konzol, poradenstvím při praktickém použití

Spolehlivost sítí

 • hodnocení spolehlivosti přenosových a distribučních sítí metodikou EGÚ Brno, a. s., pro venkovní i kabelové sítě
 • vytváření podkladů ke stanovení zákaznických i systémových standardů nepřetržitosti dodávky elektrické energie
 • dopad poruch v elektrických sítích na zákazníky
 • optimalizace opatření v distribučních sítích vedoucích ke zlepšení spolehlivosti dodávky
 • metody ocenění přerušení dodávky elektrické energie u různých typů zákazníků a jejich aplikace v ekonomickém rozhodování
 • analýzy výpadků v dodávce elektrické energie, rychlosti obnovení dodávky elektrické energie
 • trendové charakteristiky dob trvání výpadků a poruch
 • analýzy rychlosti obnovení provozuschopnosti prvků
 • analýzy kalamitních událostí v elektrických sítích, hodnocení jejich dopadu a související preventivní opatření
 • analýzy poruchovosti přenosových prvků elektrických sítí
 • otázky související se zabezpečením dodávky důležitým odběratelům a odběratelům s technologiemi citlivými na přerušení dodávky elektrické energie
více…

Pro bližší informace ohledně provozu sítí kontaktujte odborného garanta Jaroslava Šabatu.
Pro bližší informace ohledně spolehlivosti sítí kontaktujte odborného garanta Petra Skalu.

Ekonomika sítí

Stanovujeme ekonomické efektivnosti investic na obnovu sítí v souvislosti se změnami cen elektrické energie, ekonomicky hodnotíme investiční varianty při výstavbě a provozu elektrických sítí.

 
Pro bližší informace kontaktujte odborného garanta Jaroslava Šabatu.

Mechanika vedení

Sledujeme klimatické vlivy, zpracováváme mapy námrazových mezooblastí, podílíme se na normách, provádíme prototypové zkoušky.

Zabýváme se následujícími činnostmi:

 • sledování klimatických vlivů (námraza, vítr) na provoz vedení
 • zpracování map námrazových mezooblastí jako podklad pro projekci venkovních vedení
 • hodnocení vlivu reliéfu na elektrické vedení z hlediska mechanické spolehlivosti
 • expertízy poruch a návrh vhodných opatření v kritických klimatických podmínkách
 • normalizační činnost – EN, ČSN, PNE, atd.
 • návrh nových typů konzol a stožárů včetně zpracování výrobní dokumentace a zavádění nových technických řešení
 • prototypové zkoušky navržených konstrukcí a dílů venkovních vedení
 • testování nových technologií v extrémních klimatických podmínkách na stendu Studnice
 • zkoušky mechanických vlastností prvků venkovních vedení ve zkušebně Sokolnice
 • dimenzování kabelových chrániček a žlabů z hlediska jejich mechanické odolnosti

Demoverze SW:

 • aplikace Ekonom – hodnocení návratnosti investic v energetice (stáhnout)
 • aplikace Monty v.2 – výpočet montážních tabulek vodičů (stáhnout)
 • aplikace Monty v.3 – výpočet montážních tabulek vodičů (stáhnout)
více…

 
Pro bližší informace kontaktujte odborného garanta Petra Lehkého.