Státní sféra

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Analýza technickoekonomických parametrů hnědouhelných parních bloků
Analýzy a scénáře vývoje cen paliv a energií
Analýzy dopadů vývoje cen elektřiny na českou ekonomiku
Analýzy vývoje bilancí elektřiny ve středoevropském regionu
Podklady pro zpracování zpráv a informací vyžadovaných směrnicemi EU

Ministerstvo životního prostředí

Potenciál větrné energie v ČR
Problematika napojení větrných elektráren do PS a DS
Studie dopadů snižování závislosti na fosilních palivech

Energetický regulační úřad

Nové technologie měření I, II
Podklady pro stanovení regulovaných cen v elektroenergetice
Podklady pro rozhodovací řízení ERÚ
Podklady pro návrhy na úpravu sekundární legislativy

Kancelář Senátu

Dodávky a servis elektronických ampermetrů EAM1

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Analýzy vývoje cen elektřiny

Ústav územního rozvoje

Součinnost v oblasti energetiky pro politiku rozvoje území

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Podíleli jsme se na zpracování:

 • ČSN EN 50 341 Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 45kV
 • ČSN EN 50 341-1 Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV – Část 1: Obecné požadavky – Společné specifikace
 • ČSN EN 50 341-2-19 Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV – Část 2-19: Národní normativní aspekty (NNA) pro Českou republiku
 • ČSN IEC 61 774 Venkovní vedení – Meteorologická data pro stanovení klimatického zatížení
 • PNE 33 3301 Elektrická venkovní vedení s napětím nad 1 kV AC do 45 kV včetně
 • PNE 33 3302 Elektrická venkovní vedení s napětím do 1 kV AC
 • PNE 34 7509 Holé vodiče pro venkovní vedení ze soustředně slaněných kruhových drátů
 • PNE 34 7614 Závěsné kabely a izolované vodiče pro venkovní vedení distribuční soustavy do 45 kV
 • PNE 34 8210 Dřevěné sloupy a dřevěné sloupy na patkách pro venkovní vedení do 45 kV
 • PNE 34 8211 Železobetonové patky pro dřevěné sloupy venkovních vedení do 45 kV
 • PNE 34 8220 Odstřeďované betonové sloupy pro elektrické venkovní vedení do 45 kV
 • PNE 34 8240 Příhradové stožáry pro venkovní vedení do 45 kV
 • PNE 34 8250 Ocelové plechové sloupy pro elektrická venkovní vedení do 45 kV
 • PNE 34 8401 Součásti venkovních vedení veřejného distribučního rozvodu do 1 kV
 • PNE 34 8601 Součásti venkovních vedení veřejného distribučního rozvodu do 45 kV