Elektroenergetika

OTE

Očekávaná dlouhodobá rovnováha mezi nabídkou a poptávkou elektřiny
Dílčí studie a analýzy (predikce spotřeby elektřiny a plynu, dostupnost hnědého uhlí, podklady pro činnost OTE, …)
Typové diagramy dodávky pro elektřinu

ČEPS

Analýza plynů rozpuštěných v oleji (DGA)
Analýzy a výpočty problematiky PST
Analýzy pro stanovení objemu a struktury podpůrných služeb
Analýzy provozu ES s vysokým zastoupením OZE
Koncepce rozvoje přenosové sítě (220 a 400 kV)
Měření v sítích ČEPS
Model dynamického zatěžování PS
Monitorovací systém klimatických podmínek
Návrh lokality pro strategickou rezervu
Posouzení havárií vedení ČEPS
Stanovení derivátů furanu a posouzení stavu papírové izolace transformátorů
Studie připojitelnosti soustavy CENTREL k soustavě UCPTE

ČSRES

Analýzy mezních toků výkonu PS/DS
Problematika jalových výkonů
Stanovení limitního množství intermitentních zdrojů v ES ČR
Zpracování a aktualizace podnikových norem energetiky

ČEZ Distribuce, E.ON Distribuce, PREdistribuce

Analýza regulace nepřetržitosti distribuce v EU
Analýza rychlosti obnovy distribuce v kabelové síti vn
Analýzy distribučních sítí
Bilanční modely
Kalkulátor pro NTS
Kategorizace venkovních sítí nn podle velikosti námrazy
Koncepce rozvoje distribučních sítí všech napětí včetně mřížových městských sítí
Monitorovací systém klimatických podmínek E.ON
Optimalizace nasazení dálkově ovládaných spínacích prvků
Paralelní provozy uzlových oblastí
Podpora distribučních společností při jednání s veřejností
Posouzení havárií vedení
Potenciál snížení nákladů na výpadky při opatřeních vedoucích ke zrychlení obnovy distribuce
Problematika ztrát
Stanovení optimálního typu sítě vysokého napětí
Studie připojitelnosti nových zdrojů
Technická koncepce inteligentních systémů měření na území ČR
Zlepšení spolehlivosti venkovních vývodů vn

ČEZ

Ceny a tarify v odvětví elektroenergetiky
Model dynamického zatěžování vedení 110kV
Monitorovací systém klimatických podmínek
Studie pro připojování velkých bloků do ES

E.ON Energie

Ceny a tarify v odvětví elektroenergetiky

Pražská energetika

Analýzy a vyhodnocení spolehlivosti provozu
Ceny a tarify v odvětví elektroenergetiky

PREdistribuce

Analýza výhodnosti instalace vlastní výroby FVE a MKO na hladině NN