Elektroenergetika

E.ON Česká republika

Opravy a servis specializovaných zařízení pro měření

E.ON Energie

Ceny a tarify v odvětví elektroenergetiky

EGEM

Dodávka testeru GEP10 pro měření dotykových a krokových napětí

ELEKTROSTAV Strakonice

Dodávky elektronických ampérmetrů EAM1

Energon/Buildsys

Konzultace – provoz ES ČR

OTE

Očekávaná dlouhodobá rovnováha mezi nabídkou a poptávkou elektřiny
Dílčí studie a analýzy (predikce spotřeby elektřiny a plynu, dostupnost hnědého uhlí, podklady pro činnost OTE, …)
Typové diagramy dodávky pro elektřinu

ČEPS

Analýzy a výpočty problematiky PST
Analýza derivátů furanu v olejové náplni síťových transformátorů
Analýza plynů rozpuštěných v oleji (DGA)
Analýzy pro stanovení objemu a struktury podpůrných služeb
Analýzy provozu ES s vysokým zastoupením OZE
Analýza řízení obnovy zásobování při kalamitních stavech
Expertízy stavu venkovních vedení
Hodnocení úrovní klimatických zatížení venkovních vedení
Chromatografická analýza plynů rozpuštěných v oleji (DGA) síťových transformátorů
Koncepce rozvoje přenosové sítě (220 a 400 kV)
Měření dotykových a krokových napětí
Měření korozních úbytků uzemňovacích soustav
Měření v sítích ČEPS
Model dynamického zatěžování PS
Monitorovací systém klimatických podmínek
Návrh lokality pro strategickou rezervu
Posouzení havárií vedení ČEPS
Stanovení derivátů furanu a posouzení stavu papírové izolace transformátorů
Studie připojitelnosti soustavy CENTREL k soustavě UCPTE

České slunce servisní

Měření kvality napětí v el. síti závodu AVX Bzenec

ČEZ

Ceny a tarify v odvětví elektroenergetiky
Model dynamického zatěžování vedení 110kV
Monitoring poklesů napětí v teplárně Trmice
Monitorovací systém klimatických podmínek
Studie pro připojování velkých bloků do ES

ČEZ Distribuce

Dodávka testeru GEP10 pro měření dotykových a krokových napětí
Opravy a servis specializovaných zařízení pro měření dle ŘPÚ

ČEZ Distribuce, E.ON Distribuce, PREdistribuce

Analýzy distribučních sítí
Analýza materiálových vlastnosti ocelových konstrukcí
Analýza regulace nepřetržitosti distribuce v EU
Analýza rychlosti obnovy distribuce v kabelové síti vn
Analýza řízení obnovy zásobování při kalamitních stavech
Bilanční modely
Expertízy stavu venkovních vedení
Hodnocení využitelnosti nových konstrukcí vodičů pro venkovní vedení
Kalkulátor pro NTS
Kategorizace venkovních sítí nn podle velikosti námrazy
Koncepce rozvoje distribučních sítí všech napětí včetně mřížových městských sítí
Měření výškového gradientu námrazy
Monitorovací systém klimatických podmínek
Monitorovací systém sledování námrazy na vodičích a zemnících lanech
Možnosti instalace optických kabelů na venkovních vedeních vn
Optimalizace nasazení dálkově ovládaných spínacích prvků
Paralelní provozy uzlových oblastí
Podpora distribučních společností při jednání s veřejností
Posouzení havárií vedení
Potenciál snížení nákladů na výpadky při opatřeních vedoucích ke zrychlení obnovy distribuce
Problematika ztrát
Stanovení optimálního typu sítě vysokého napětí
Studie připojitelnosti nových zdrojů
Technická koncepce inteligentních systémů měření na území ČR
Zlepšení spolehlivosti venkovních vývodů vn

ČSRES

Analýzy mezních toků výkonu PS/DS
Problematika jalových výkonů
Stanovení limitního množství intermitentních zdrojů v ES ČR
Zpracování a aktualizace podnikových norem energetiky

LEEF Technologies

Analýza omezujících podmínek pro připojování bateriových systémů a poskytování PpS

LiV Elektra

Měření krokových a dotykových napětí v TR400kV Horní Životice

Palivový kombinát Ústí

Výnosy PVE z titulu transferu energie v rámci diagramu, spekulace na odchylku a další možnosti mimo služeb výkonové rovnováhy

Pražská energetika

Analýzy a vyhodnocení spolehlivosti provozu
Ceny a tarify v odvětví elektroenergetiky

PREdistribuce

Analýza výhodnosti instalace vlastní výroby FVE a MKO na hladině NN

Solární asociace

Posudek k vybraným tématům z Národního Klimaticko-Energetického Plánu