Naše know-how

MAES – model pro simulaci procesů v ES

Komplexní modelový systém pro simulaci technických i ekonomických procesů v elektrizační soustavě. Systém je dlouhodobě rozvíjen v návaznosti na technické i organizační změny v energetice. Je využíván pro řešení zaměřená jak na systémová hlediska, tak na řešení konkrétních zadání zákazníka. Aktuální verze je zaměřena na detailní modelování obchodních procesů trhu. MAES je navázán na databázi ES ČR a středoevropského regionu.

Modelový systém MAES

 • detailně řeší technické okolnosti provozu elektrizační soustavy – vývoj spotřeby, provoz zdrojové základny, spolehlivost, palivovou základnu, ekologické aspekty provozu, provoz sítí, dekompozici zatížení do sítí, technologické vazby
 • modeluje trh s elektřinou a s podpůrnými službami
 • simuluje trh a provoz zdrojové části soustav jak v plně tržním prostředí, tak pro soustavy částečně deregulované i centrálně řízené
 • má rozsáhlou datovou základnu popisující strukturu a parametry ES ČR i okolních zemí, čímž je dána vysoká validita jeho výsledků

Modelový systém MAES není určen ke komerčnímu prodeji. Je využíván pro řešení zakázek společnosti.

více…

MSPES – model pro simulaci provozu elektrických sítí

Simulační síťové modely umožňují výpočty a analýzy elektrických poměrů v sítích všech napěťových hladin pro současný stav i pro budoucí očekávané provozní režimy. Model je kompatibilní s výstupy provozu ES zpracovaných v modelovému systému MAES. Modely umožňují výpočty ustálených chodů sítí v základních provozních stavech, nestandardních provozních režimech a automatizovanou kontrolu spolehlivosti podle kritéria (N-1) včetně kombinace výpadků více síťových prvků. Umožňují simulovat různé způsoby regulace napětí, regulace činných výkonů ve zvolených oblastech a analýzu napěťových a zkratových poměrů. Všechny simulace lze na modelech provádět automatizovaně, například v hodinové řadě 8760 hodin za rok.

Analýza a hodnocení jsou prováděny v návaznosti na Kodexy přenosové a distribuční soustavy. Výsledkem analýz je posouzení elektrických poměrů v řešených provozních stavech, indikace úzkých míst a hodnocení spolehlivosti provozu sítí.
Modelový systém MSPES není určen ke komerčnímu prodeji. Je využíván pro řešení zakázek společnosti.

více…

SimGasTrace – model pro simulaci provozu plynárenské soustavy

Modelový software SimGasTrace je určen pro simulaci provozu plynárenské soustavy s důrazem na detailní stanovení hydraulických, termických a kinematických provozních veličin tranzitní i vnitrostátní přepravní soustavy ČR. Model využívá moderní matematické metody a postupy, modelování soustavy je prováděno pomocí GPS souřadnic.

Výstupy z modelu MAES pak slouží jako vstupní hodnoty pro model SimGasTrace, konkrétně se jedná o lokalizaci zdrojů vyrábějících elektřinu a teplo ze zemního plynu a jejich poptávku po zemním plynu. Tato unikátní komplementárnost modelů MAES a SimGasTrace umožňuje vytváření komplexních analýz české elektroenergetiky, teplárenství a plynárenství.
Modelový systém SimGasTrace není určen ke komerčnímu prodeji. Je využíván pro řešení zakázek společnosti.

studnice


více…

Unikátní databáze energetických soustav ČR a Evropy

Naše společnost dlouhodobě udržuje a pravidelně aktualizuje detailní databázi elektrizační a plynárenské soustavy ČR a Evropy.

Databáze ES ČR:

 • detailní údaje o síťových prvcích PS, DS
 • detailní informace o veškerých zdrojích připojených do ES ČR
 • informace o mezistátním propojení
 • informace o spotřebě elektřiny (sektorově, územně)

Databáze ES Evropy:

 • detailní údaje o síťových prvcích PS
 • informace o zdrojích připojených do PS
 • informace o mezistátním propojení

Plynárenská databáze:

 • detailní údaje o plynárenské síti ČR (tranzit, vnitrostátní přeprava, DS)
 • detailní informace o tuzemské těžbě plynu
 • informace o spotřebě plynu v ČR (sektorově, územně)
 • informace o tranzitních plynovodech v zemích Evropy a na území bývalého SSSR

Databáze není určena ke komerčnímu prodeji. Je využívána pro řešení zakázek společnosti.

více…

Stend Studnice – měření námrazy od roku 1940

Stend Studnice, vybudovaný koncem 70. let, je určený pro sledování a výzkum námrazy. Stend je umístěn v lokalitě s nejčastějším výskytem námrazy na území ČR ve středních polohách. V této lokalitě se provádí měření námrazy na měřících tyčích nepřetržitě již od roku 1940, což je nejdelší řada měření námrazy na světě.

Měření námrazy v těchto extrémních klimatických podmínkách se provádí v oblastech:

 • měření námrazy v různých výškách nad zemí (problematika výškového gradientu přírůstku námrazy)
 • měření námrazy na holých a izolovaných vodičích
 • měření námrazy na měrných tyčích různých průměrů
 • měření námrazy na lanech
 • vývoj a testování nových metod a automatických přístrojů pro měření hmotnosti námrazy
 • provádění speciálních mechanických zkoušek součástí vedení
 • testování nových technologií (výstražné bóje, zábrany proti přisedání ptáků atd.)

Výsledky měření jsou využívány nejen v energetice (např. tvorba norem), ale i v dalších oblastech, jako je stavebnictví, organizace lesního hospodářství, projekční činnost apod.
studnice

více…

Zkušebna v rozvodně Sokolnice – mechanické zkoušky

Ve zkušebně lze provádět tahové zatěžovací a destrukční zkoušky dřevěných, betonových a plechových sloupů, příhradových stožárů, konzol, vazů, bezpečnostních úchytů, různých konstrukčních částí atd. Ve venkovním prostoru zkušebny lze provádět různé mechanické zkoušky, a to statického, dynamického a cyklického charakteru v rozsahu zatížení 0–100 kN.

Laboratoř DGA – analýzy plynů v transformátorovém oleji

Laboratoř EGÚ Brno, a. s., je členem Asociace zkušeben vysokého napětí (AZVN) a v roce 2010 prošla modernizací. Laboratoř je zaměřena na analýzu plynů rozpuštěných v oleji (DGA), a to zejména síťových transformátorů v přenosové soustavě 400 kV a 220 kV a hermetizovaných transformátorů vn používaných ve FVE a vlastních spotřebách rozvoden a elektráren.

Pro vyhodnocení stavu transformátorů je používán vlastní vyhodnocovací systém založený na dlouhodobých zkušenostech této problematiky a doporučení CIGRE a IEC. V laboratoři se provádí i teoretické a experimentální práce v oblasti postupného stárnutí izolace vinutí olejových transformátorů, a to zejména transformátorů nejvyšších výkonů a napětí.

Milníky laboratoře:

 • 1973: první použití DGA v tehdejší ČSR – transformátor 250 MVA, 400/121/10 kV, rozvodna Čebín
 • 1981: vedení nepřetržité databáze DGA
 • 1995: první rozbory sloučenin furanu
 • 2001: vedení nepřetržité databáze sloučenin furanu
více…