Historie odborného energetického pracoviště v Brně začíná v roce 1950. Tehdy se skupina pracovníků studijního oddělení n. p. Západomoravské elektrárny sloučila s výzkumnou skupinou pracující v oboru techniky vysokého napětí Ústavu teoretické a experimentální elektrotechniky Vysoké školy technické v Brně. Vzniká tak brněnská pobočka Výzkumného ústavu energetického, který byl jedním z několika výzkumných pracovišť československé energetiky.

Založení brněnského pracoviště

Základ k zabezpečení výzkumu v energetice položilo ředitelství Československých energetických závodů ustavením svého výzkumného odboru v září 1946. Odbor Výzkumné ústavy dle potřeb odvětví svoji činnost rozvíjel a navazoval spolupráci s dalšími pracovišti, která nebyla do jednotného celku výzkumných pracovišť energetiky začleněna. Byly vytvořeny kontakty s výzkumnou skupinou Ústavu teoretické a experimentální elektrotechniky při Vysokém učení technickém v Brně a se studijním oddělením Západomoravských elektráren v Brně.

Výzkumná skupina VUT Brno se zabývala řešením problémů z oboru bleskojistek, přepětí, zotavených napětí, elektrického oblouku, zemnění apod. V letech 1948 až 1950 vybudovala v areálu starého brněnského výstaviště výzkumné pracoviště s laboratořemi a zkušebnou vvn. Činnost pracoviště byla financována Ústředním ředitelstvím energetického průmyslu a Generálním ředitelstvím strojírenství a kovoprůmyslu. Do odboru Výzkumné ústavy ČEZ byla skupina začleněna od 1. ledna 1950. Činnost brněnského pracoviště se postupně začala soustřeďovat na základní problémy teoretickoexperimentální a elektrárenské, jako např. elektrická pevnost, přepětí, elektrický oblouk, spínací pochody, dálkové přenosy vysokým napětím, evidence ztrát elektrické energie v rozvodu apod.

V roce 1957 byla v brněnské pobočce EGÚ ustavena pracovní skupina, zaměřená na komplexní výzkum technicko-ekonomických koncepcí rozvoje elektrizační soustavy. Základem této skupiny byli pracovníci, převedení do EGÚ ze zrušeného Energotrustu. Tato pracovní skupina navázala úzkou spolupráci se skupinou, zabývají se obdobnou problematikou v rámci pražské pobočky. V r. 1958 byla tato pražská pracovní skupina přetvořena na výzkumný odbor rozvoje energetiky jako celku, zatímco v Brně zůstal již trvale odbor rozvoje elektrizační soustavy.

Převzato z publikace 20 let EGÚ – 25 let československého energetického výzkumu, zkráceno. Autorský kolektiv pracovníků ústavu, vydal Výzkumný ústav energetický v roce 1971.

V období 1951–1989 je brněnské pracoviště pobočkou celostátní instituce:

 • 1951–1957 Výzkumný ústav pro výrobu, rozvod a použití energie (Praha, Brno, Bratislava, Tanvald)
 • 1957–1987 Výzkumný ústav energetický (Praha, Brno, Bratislava, Běchovice)
 • 1987–1989 Výzkumný ústav energetický, s. p.

Od roku 1990 je již brněnské pracoviště samostatným subjektem:

 • 1990–1992 Výzkumný ústav energetický Brno, s. p.
 • 1992–2000 EGÚ Energetický ústav Brno, a. s.
 • 2000–2021 EGÚ Brno, a. s.

Brněnské pracoviště se po celou dobu své existence, ať už jako výzkumný ústav, státní podnik či akciová společnost, podílelo na studiích, které určovaly a stále určují směřování a celkový vývoj československé resp. české energetiky:

 • 1958–1987: koncepce rozvoje přenosové sítě ČR (220 a 400 kV)
  Koncem padesátých let bylo rozhodnuto o výstavbě jednoho vedení 400 kV, které mělo spojovat oblast hnědouhelných elektráren v západních Čechách s oblastí ostravskou. Další koncepce výstavby sítí zvn byla tehdy neznámá, zejména nebylo rozhodnuto, zda se vůbec mají stavět další vedení s napětím vyšším než 220 kV, neboť podle jiné koncepce, kterou obhajovalo ČVUT v Praze, měla být úloha napájení jednotlivých oblastí 110 kV a jejich vzájemného spojení ponechána výhradně sítím 220 kV.
 • Na základě četných prací EGÚ se však rozhodlo o výstavbě sítí 400 kV jako o nadřazeném stupni sítím 110 kV a přijala se koncepce paralelní funkce sítě 220 kV proti sériovému schématu 400/220/110 kV, které vede k velkým nárokům na transformační výkony a k obtížím s rozdělením toku výkonu. U prací řešících celkovou koncepci přenosových sítí nejvyšších napětí byla propracována soustava dalších kontrolních výpočtů, jimiž se ověřují napěťové poměry a potřeba kompenzačních zařízení. Zkoumaly se problémy spouštění synchronních kompenzátorů se zřetelem na rázy, které se přitom objevují v síti. Byl zpracován algoritmus řešení a program na číslicovém počítači, pomocí něhož je možno určit úplné elektrické poměry v kterémkoli místě sítě během celého průběhu rozbíhání. Podobně byla pomocí programů, umožňujících respektovat velký počet synchronních strojů, provedeno zevrubná kontrola stability paralelního chodu. EGÚ bylo též partnerem RVHP při vyšetřování stability budoucí spojené mezistátní sítě.

 • 1990–1993: studie připojitelnosti soustavy CENTREL k soustavě UCPTE (Feasibility Study)
  Řešitelé problematiky rozvoje ES s předstihem (1989) předvídají nezbytnost paralelní spolupráce s ES UCTE. Jako jediná společnost východního bloku je EGÚ Brno v roce 1990 pověřeno 12 členskými společnostmi UCPTE a souběžně MPO ČR zpracováním projektu Feasibility Study pro připojení ES ČR a samostatně i ES SR k tehdejšímu UCPTE.
 • 2001–2020: studie Očekávaná dlouhodobá rovnováha mezi nabídkou a poptávkou elektřiny a plynu
  Dlouhodobé bilance elektřiny a plynu zahrnují komplexní popis situace v ČR od podrobného rozboru soustavy v nejbližším roce až po strategické výhledy v horizontu přes 30 let. Cílem je zajištění rovnováhy mezi spotřebou elektřiny a plynu a dostupnými zdroji. více…
 • 2008–2021: nové technologie v energetice
  EGÚ Brno se podílelo na řadě projektů spojených s novými technologiemi v energetice. Byli jsme u dvou projektů k novým technologiím měření, řízení a komunikaci. První z nich (2008) byl věnován mapování situace, druhý (2011) pak vytvoření návrhu systému měření pro ČR. Podíleli jsme se na formulaci materiálu Koncepce budoucího technologického řešení pro řízení rovnováhy ES a toků v sítích přenosové a distribuční soustavy (2011), který byl předřazen formulaci Národního akčního plánu rozvoje Smart Grids (2014). Aktivně se podílíme na řešení opatření, která byla navržena v NAP SG.