Dotační program EU

V EGÚ Brno je v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Evropského fondu regionálního rozvoje vytvářen projekt: „Technicko-ekonomické modely uplatnění vodíku v elektroenergetice, plynárenství a dopravě pro decizní sféru, provozovatele technologií i infrastruktury a soukromé subjekty“.

 
Cílem projektu v jeho první fázi je přizpůsobení a následné testování technologického celku pro akumulaci elektrické energie ve formě stlačeného vodíku. V druhé fázi řešení se bude vyvíjet simulační software pro optimalizaci provozu tohoto technologického celku v elektrizační soustavě České republiky. Optimalizační kritéria budou různá a vyplynou právě z testovacího provozu.
 
Projekt je podpořen dotací na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace č.j. MPO 16350/17/61600/750. Ukončení projektu je plánováno dne 31. srpna 2019.
 


EGÚ Brno v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Evropského fondu regionálního rozvoje zpracovává projekt: „Model spolehlivosti elektrizační soustavy s využitím metody Monte Carlo“.
 
Cílem projektu je vytvoření software, který bude vyhodnocovat spolehlivost výkonové bilance elektrizační soustavy. Software bude založený na aplikaci metody Monte Carlo. V rámci řešení bude vyvinut matematický aparát optimalizovaný na výpočet spolehlivosti pokrytí zatížení pro každou hodinu roku. Vytvořený software bude využíván jako součást nynějšího modelového aparátu EGÚ Brno a bude za nediskriminačních podmínek zpřístupněn ostatním potenciálním uživatelům.
 

Projekt je podpořen dotací na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace č.j. MPO 18387/17/61600/916. Ukončení projektu je plánováno dne 30. dubna 2019.